Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2006-2007)
Om mål for en vellykket inkluderingspolitikk, og om hvordan innvandrere og deres etterkommere kan få en arbeidslivstilknytning på linje med andre
Oversendt regjeringen: 03.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Over 8 pst. av Norges befolkning har innvandrerbakgrunn. Selv om det er store variasjoner innvandrere i mellom, er det likevel klare tendenser til levekårsforskjeller mellom innvandrerbefolkningen og den øvrige befolkningen. Tilknytning til arbeidsmarkedet er av stor betydning for den enkeltes muligheter for deltakelse, selvrealisering og forsørgelse. Arbeid er derfor et helt sentralt virkemiddel i arbeidet for inkludering av innvandrere. Regjeringen har nettopp presentert en handlingsplan for inkludering for budsjettåret 2007.
Hvilke(t) mål vil statsråden sette for en vellykket inkluderingspolitikk på kort og lang sikt, og hvordan ser han for seg at myndighetene i et langsiktig perspektiv kan bidra til at innvandrere og deres etterkommere får en tilknytning til arbeidslivet på linje med andre?

Les hele debatten