Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2006-2007)
Om å legge til rette for funksjonshemmede i offentlig transport og ved fastsettelse av bygg- og anleggsstandarder, for å få økt funksjonshemmedes yrkesdeltakelse
Oversendt regjeringen: 06.12.2006
Besvart: 16.01.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I Norge regner en med at rundt 15 pst. av befolkningen i alderen 16-66 år har en eller annen form for funksjonshemning. I Norge er kun ca. 46 pst. av folk med funksjonshemning i jobb. Mangel på tilrettelegging oppgis oftest som grunn til at så få funksjonshemmede er i jobb. Problemer for funksjonshemmede med å komme seg til og fra hjem til skole eller arbeidsplass er et av hovedhindrene med hensyn til å øke yrkesdeltakelsen. Likeledes henvises det til at offentlig myndigheter ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for funksjonshemmede med hensyn til offentlig transport, kommunikasjon og ved fastsettelse av standarder for bygg og anlegg.
Vil statsråden ta initiativ til at det i forbindelse med offentlige anbud for persontransport skal stilles standardkrav på utstyr, som kan forbedre funksjonshemmedes hverdag, og vil det bli stilt krav om at offentlige bygg også skal være tilgjengelige for funksjonshemmede?

Les hele debatten