Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 35 (2006-2007)
Om hva som gjøres for å sikre en bedre ivaretakelse av pasientenes personvern gjennom en sikker oppbevaring av pasientjournaler
Oversendt regjeringen: 22.12.2006
Besvart: 06.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Pasientjournaler inneholder sensitive helseopplysninger om den enkelte pasient. Opplysningene er underlagt strenge regler for taushetsplikt av hensyn til personvernet. I høringen om Ot.prp. nr. 49 (2005-2006) fremkom det opplysninger om at pasientjournalene var lett tilgjengelige i sykehus, også for personer som ikke hadde behov for disse opplysningene i behandlingen av pasienten. Det fremgår også av NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene at en rekke pasientjournaler til enhver tid er på avveie. Utvikling av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vil både gi muligheter for bedre beskyttelse av taushetsbelagt informasjon, og samtidig reise nye problemstillinger eksempelvis knyttet til hvem som skal få tilgang til EPJ.
Hva gjør statsråden for å sikre en bedre ivaretakelse av pasientenes personvern gjennom en sikker oppbevaring av pasientjournaler?

Les hele debatten