Interpellasjon fra Saera Khan (A) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 40 (2006-2007)
Datert: 22.01.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Saera Khan (A)

Spørsmål

Saera Khan (A): Arenaer og møteplasser for integrering av barn og unge med ulik bakgrunn er svært viktig. I tillegg er det et samfunnsansvar å legge til rette for å gi mulighet for en sunn oppvekst og sunne valg når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. Forskning viser at det er store forskjeller i helsevaner mellom ungdom. Eksempler fra Sverige ("idrettsmilliarden") viser at samarbeid mellom staten, skoler og idrettsforeninger og idrettshøyskoler har gitt gode resultater integreringsmessig. Idrettsforeningene blir faddere for hver sin skole, og gjennom statlig støtte får elevene prøvd ut ulike idretter som de kanskje ikke har fått prøvd tidligere grunnet foreldrenes økonomi. Dette har gitt svært gode resultater: Barn med innvandrerbakgrunn har økt sin deltakelse i idretten, spesielt jentene.
Kan statsråden tenke seg lignende samarbeidsordninger i Norge?