Interpellasjon fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 60 (2006-2007)
Om at det ifølge Statens helsetilsyn gjenstår svært mye arbeid før behandlingstilbudene innenfor rusomsorgen får samme kvalitet som andre tilbud i spesialisthelsetjenesten
Oversendt regjeringen: 09.03.2007
Besvart: 26.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Statens helsetilsyn har i sin tilsynsmelding for 2006 påpekt at det gjenstår svært mye arbeid før behandlingstilbudene innenfor rusomsorgen får en tilsvarende kvalitet som de andre tilbudene innenfor spesialisthelsetjenesten. Rusmisbrukere er en sammensatt gruppe med svært ulike behov. Mange har sammensatte lidelser både når det gjelder rus og psykiatri, og har i tillegg mange helseproblemer. Rusreformen ble iverksatt 1. januar 2004 og det har nå gått 3 år. Det er derfor bekymringsfullt at pasientene ikke får rettighetene sine oppfylt, og at det er mangel på blant annet leger som kan sikre gode nok faglige tilbud.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at rusmisbrukere får et bedre tilbud?

Les hele debatten