Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2007-2008)
Om hvorvidt taushetsplikten i helsevesenet blir godt nok ivaretatt, med henvisning til den økende informasjonsflyten mellom aktører og nivåer og NAVs mulighet til å innhente pasientjournaler
Datert: 03.10.2007
Besvart: 13.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Konfidensielle personopplysninger settes under stadig større press. Kravet til informasjon og dokumentasjon øker, vi registrerer oss - frivillig og ufrivillig - i stadig flere registre, og informasjonen lagres elektronisk. I helsevesenet etableres det et pasientregister (Norsk pasientregister), det innføres e-resept, og vi har elektroniske journaler. Informasjonsflyten mellom aktører og nivåer er også økende. Nylig har det vært fokus på NAVs muligheter til å innhente pasientjournaler uten samtykke fra lege/pasient, og uten å oppgi noen begrunnelse. Taushetsplikten må i disse tilfeller vike for folketrygdloven § 21-4, og pasientene blir ikke informert om at opplysningene utgis.
Ser statsråden noen betenkeligheter ved denne praksis, og mener hun taushetsplikten - og tilliten til konfidensialitet i helsevesenet blir godt nok ivaretatt slik den praktiseres i dag?

Les hele debatten