Interpellasjon fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2007-2008)
Om å bringe flere uføre tilbake til arbeidslivet, med henvisning til at andelen sysselsatte i Norge som går over på sykepenger og uføreytelser er blant de høyeste i verden
Datert: 06.11.2007
Besvart: 04.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Norge har vi bedre velferdsordninger enn i mange andre land vi sammenligner oss med. Vi har en gunstig sykelønnsordning, en arbeidsmiljølov som beskytter arbeidstakerne, vi har et Arbeidstilsyn som skal bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer, skader/ulykker og vi har HMS-ordninger som også skal bidra på disse områdene. Vi har relativt lange ferier og feriepenger som bidrar til at de fleste har anledning til å ta ferie minst en gang i året. Samtidig har vi blant de høyeste uføretallene i vår del av verden. I NOU 2007:4 påpekes det at andelen sysselsatte som går over på sykepenger og uføreytelser er blant de høyeste i OECD. Ikke noe OECD-land bruker så mye penger som Norge på rehabilitering og attføring. Likevel er andelen som kommer tilbake i arbeid ekstremt lav.
Hvordan mener statsråden vi best kan sørge for å bringe flere tilbake til arbeidslivet, og få ned tilgangen på nye uføre?

Les hele debatten