Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2007-2008)
Om å styrke Norges konkrete satsing på utdanning gjennom bistandspolitikken
Datert: 30.11.2007
Besvart: 05.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Utdanning er nå utelatt fra Regjeringens prioriterte områder i utviklingspolitikken, stikk i strid med føringer fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 35 (2003-2004) Felles kamp mot fattigdom - En helhetlig utviklingspolitikk. Ifølge Verdensbanken er det ca. 70 millioner barn som ikke har tilgang på skolegang. En særlig utfordring er det å sikre barn i konfliktrammede og sårbare land tilgang til utdanning.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke Norges konkrete satsing på utdanning gjennom bistandspolitikken?

Les hele debatten