Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2007-2008)
Om å redegjøre for Regjeringens prioriteringer i forskningspolitikken
Oversendt regjeringen: 04.12.2007
Besvart: 29.01.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I forbindelse med St.meld. nr. 20 (2004-2005) vedtok Stortinget enstemmig at de strukturelle forskningsprioriteringene fremover skal være internasjonalisering, grunnforskning og forskningsbasert nyskaping og innovasjon. De tematiske satsingene skal være energi og miljø, hav, mat og helse. Teknologiplattformene skal være IKT, nye materialer og nanoteknologi, og bioteknologi. Det er viktig at disse prioriteringene ligger fast over tid, for å bidra til høy kvalitet på forskningen innenfor disse områdene. I Aftenposten 13. november 2007 uttaler derimot statsråden at hun ønsker en handlingsplan for forskning der klima, helse og velferd prioriteres. Dette står delvis i motstrid til prioriteringene i forskningsmeldingen.
Kan statsråden redegjøre for Regjeringens prioriteringer i forskningspolitikken?

Les hele debatten