Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 65 (2007-2008)
Om å gi et likeverdig tilbud til pasienter med tunge lidelser og et stort pleiebehov, med bakgrunn i at ulik finansiering av sykehus og institusjonsplasser er til hinder for å bygge opp tilpassede tilbud
Oversendt regjeringen: 13.02.2008
Besvart: 04.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Kommunene får stadig ansvaret for flere pasienter med tunge lidelser og et stort pleiebehov. Pasienter sendes raskere hjem fra sykehus, og mange blir liggende i korridorene på sykehuset i påvente av ledig sykehjemsplass. Stadig flere ønsker palliativ pleie hjemme, eller i en egnet sykehjemsavdeling i hjemkommunen. Dagens sykehjem mangler personale og legedekning til å gi de mest pleietrengende et tilbud selv om sykehusene anser pasientene som ferdigbehandlet. Rehabiliteringstilbudet er også dårlig i de fleste kommunene. Ulik finansiering av sykehusplasser og institusjonsplasser i kommunene er til hinder for å bygge opp tilpassede pleietilbud i forsterket sykehjem eller i intermediære avdelinger.
Vil statsråden vurdere ISF, finansiering av intermediære avdelinger, palliativ pleie, sykehjemsplasser og rehabilitering for å imøtekomme pasientenes behov, og gi et likeverdig tilbud til pasienter i hele landet?

Les hele debatten