Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2007-2008)
Om hva som er oppnådd med nedbyggingen av psykiatriske sykehjemsplasser når plassene ikke er blitt erstattet med tilfredsstillende alternativ for de mest alvorlig syke
Datert: 08.02.2008
Besvart: 01.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Nedbyggingen av psykiatriske sykehjemsplasser har gått raskere og lengre enn det opptrappingsplanen la opp til. Disse plassene har ikke blitt erstattet av noe annet tilfredsstillende alternativ for de mest alvorlig syke. Utagerende personer over 60 år med tunge psykiske lidelser, som tidligere fikk et langvarig bo- og behandlingstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, blir i dag lagt inn på de ordinære sykehjemmene. Sykehjemmene mangler faglig kompetanse og bemanning til å ta imot disse beboerne, noe som medfører unødig bruk av tvang og manglende behandling. Denne feilplasseringen av pasienter fører også til mye uro og utrygghet både blant de ansatte, og de andre sykehjemsbeboerne.
Hva mener statsråden er oppnådd når de ordinære sykehjemmene nå erstatter funksjonen til de statlige psykiatriske institusjonene?

Les hele debatten