Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 79 (2007-2008)
Om å sikre helhetlige helse- og omsorgstjenester, slik at ikke pasientene blir kasteballer mellom avdelinger og/eller mellom kommune og sykehus
Oversendt regjeringen: 17.03.2008
Besvart: 22.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Mangel på samhandling i helsetjenestene, både mellom nivåene og innenfor det enkelte nivå, er en av de største utfordringene i sektoren i dag. Det må legges til rette for et sammenhengende pasientforløp, slik at ikke pasientene opplever å bli kasteballer mellom avdelinger og/eller mellom kommune og sykehus. Manglende samhandling resulterer i unødvendige innleggelser og reinnleggelser i sykehus. Dette rammer særlig mennesker med behov for spesialiserte og sammensatte tjenester over tid, som de sykeste eldre, rusmiddelavhengige, mennesker med alvorlige psykiske lidelser, kronisk syke og mennesker med funksjonshemming. Det er også svært dårlig samfunnsøkonomi. Et virkemiddel for å stimulere til bedre samhandling til beste for pasienten, er finansieringssystemet.
Hvilke tiltak ser statsråden at hun vil iverksette for å sikre helhetlige helse- og omsorgstjenester?

Les hele debatten