Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2008-2009)
Om status og fremdriftsplan for arbeidet med å styrke tilbudet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Oversendt regjeringen: 17.06.2008
Besvart: 14.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Mennesker som er i livets siste fase har behov for god lindrende behandling og omsorg. Det er viktig at pasientenes fysiske, psykiske og åndelige behov blir ivaretatt. Samarbeidsregjeringen iverksatte en rekke tiltak for å styrke tilbudet om omsorg ved livets slutt. Det er likevel et åpenbart behov for å forbedre tilbudet på dette området, særlig i forhold til tilbud om lindrende behandling i kommunene. I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening varsler regjeringen at kompetansen om lindrende behandling skal styrkes, og at stimuleringsordningene skal legges om.
Kan statsråden redegjøre for status og fremdriftsplan for arbeidet med å styrke tilbudet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt?

Les hele debatten