Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2008-2009)
Om hvorvidt ventetider i helsesektoren blir brukt som et virkemiddel for å begrense bruk av offentlig betalte helsetjenester
Datert: 27.11.2008
Besvart: 09.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Mange pasienter opplever lange ventetider både for å få stilt diagnose, og for å få behandling. Ifølge pasientrettighetsloven skal ventetiden være forsvarlig, men mange opplever allikevel at ventetiden kan føre til en forverring av sykdommen, lang sykemeldingsperiode, uførhet og i ytterste konsekvens tap av liv. De helsemessige konsekvensene av lange ventetider er lite omtalt, men det er en stor ekstrabelastning for den som venter på å komme i gang med en behandling. I Frankrike er ventetider på behandling et ukjent begrep. Dette burde også være mulig i Norge, hvis det offentlige hadde vært villige til å ta i bruk tilgjengelig kapasitet og gi pasientene rett til å velge hvor behandlingen ble utført.
Blir ventetider i helsesektoren brukt som et virkemiddel for å begrense bruk av offentlige betalte helsetjenester, eller kan statsråden forsikre at det som omtales som forsvarlig ventetid ikke fører til at syke blir sykere mens de venter?

Les hele debatten