Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 44 (2008-2009)
Om hva Norge har gjort for å bidra til atomnedrustning foran NATOs toppmøte i april 2009
Oversendt regjeringen: 27.02.2009
Besvart: 02.04.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I nedrustningsmeldingen, St.meld. nr. 33 for 2006-2007, jf. Innst. S. nr. 18 for 2007-2008, som Stortinget behandlet i høst, var det bred oppslutning om målet om en atomvåpenfri verden. Regjeringen skriver i meldingen: "For Noreg er det ei prioritert oppgåve å medverke til at den kjernefysiske nedrustinga skal halde fram. For å lukkast på dette området er det viktig å komme med konkrete og realistiske nedrustingsframlegg." På NATOs toppmøte i april 2009 skal det legges fram en "Declaration on Alliance Security", for så å prøve å utarbeide et nytt strategisk konsept. Innen denne ramme må NATOs atomstrategi kunne drøftes med sikte på konkrete skritt for å gi atomvåpen en mindre framtredende plass.
Hva har Norge gjort for å bidra til dette målet foran NATO-toppmøtet, hva er eventuelt oppnådd så langt, og vil utenriksministeren i forbindelse med toppmøtet på Norges vegne ta nye initiativer for at NATO kan bidra til atomnedrustning?

Les hele debatten