Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 46 (2008-2009)
Om å opprettholde og styrke petroleumsrettet forskning
Datert: 26.02.2009
Besvart: 24.03.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Høyt fokus på kunnskaps- og teknologiutvikling innen petroleumsnæringen har gjort Norge til verdensledende innen miljøvennlig og effektiv petroleumsutvinning. Med et stadig strengere miljøkrav, vanskeligere tilgjengelige petroleumsressurser, økende kostnader og lignende, er det stadig viktigere å stimulere til god teknologiutvikling i petroleumsnæringen. Det er i Norges interesse, som kunnskaps-, energi- og miljønasjon, at man forblir et foregangsland innen petroleumsutvinning. Petroleumsnæringen er viktig både for sysselsetting, verdiskaping og teknologisk lokomotiv for nasjonen. Som den desidert største eier på norsk sokkel har staten både et ansvar og en egeninteresse i å bruke økte ressurser på petroleumsforskning de kommende årene. Da er det et paradoks at statens bidrag til petroleumsrettet forskning nå reduseres.
Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde og styrke petroleumsrettet forskning?

Les hele debatten