Interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 61 (2008-2009)
Om hvilke perspektiver som legges til grunn for den fremtidige forskningsaktiviteten i nordområdene
Datert: 01.04.2009
Besvart: 05.05.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Nordområdene og Arktis har for tiden stor oppmerksomhet på forskningsfeltet. På grunn av sin geografiske plassering er Norge tildelt en sentral posisjon innenfor internasjonale nettverk knyttet til miljø- og klimaforskning. Som forvaltningsansvarlig i viktige deler av dette området, er det viktig at Norge inntar en lederrolle innenfor arktiske studier og polarforskning, et forskningsområde hvor vi har gode forutsetninger for å yte vesentlige bidrag. Mye av denne forskningen er allerede i dag lokalisert til Svalbard. Et viktig tema vil være i hvor stor grad forskning i fremtiden vil utgjøre en bæresøyle i norsk Svalbardpolitikk. For tiden meldes det imidlertid at institusjoner som Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, skal redusere sin virksomhet.
Hvilke perspektiver legger statsråden til grunn for den fremtidige forskningsaktiviteten i nordområdene?

Les hele debatten