Interpellasjon fra Karin S. Woldseth (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 21 (2009-2010)
Om å revidere handlingsplanen for vold i nære relasjoner, for å fange opp diskrimineringen av innvandrerkvinner som ikke våger å anmelde volden eller oppsøke hjelp av frykt for å bli sendt tilbake til opprinnelseslandet
Datert: 15.12.2009
Besvart: 18.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Basert på en rapport som jeg la frem i Europarådet om "migrant women at special risk regarding domestic violence”, er det behov for å fokusere på dette. Problemene som kom frem gjennom arbeidet med denne rapporten, er at en del av de kvinnene som kommer til Norge ikke får tilgang til språkundervisning og blir holdt isolert i hjemmet. Det gjelder særlig kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening eller som blir giftet med innvandrere som allerede har opphold i Norge. De er helt i hendene på sine ektemenn de to første årene de oppholder seg i landet. Hvis de søker om skillsmisse pga. av vold i løpet av disse to årene, vil de bli sendt tilbake til opprinnelseslandet. Kvinnene våger derfor ikke å anmelde volden eller oppsøke hjelp fra hjelpeapparatet.
Har statsråden noen synspunkter om det er på tide å revidere handlingsplanen for vold i nære relasjoner, for å fange opp denne diskrimineringen av innvandrerkvinner?

Les hele debatten