Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2009-2010)
Om hva som er gjort for å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å styrke tilbudet for gravide, fødende og barselkvinner betydelig
Oversendt regjeringen: 17.12.2009
Besvart: 02.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Stortinget behandlet i mai 2009 St.meld. nr. 12 "En gledelig begivenhet". Hovedkonklusjon var at tilbudet for gravide, fødende og barselkvinner skulle styrkes betydelig. Et enstemmig storting mente det er uakseptabelt at fødetilbudet blir svekket av økonomiske årsaker, og ba helse- og omsorgsministeren stille krav til de regionale helseforetakene om at det ikke skal foretas økonomisk motiverte omstillinger som fører til et dårligere fødetilbud. Videre ba Stortinget Regjeringen om å utarbeide nasjonale retningslinjer som sikrer at kvinner i aktiv fødsel har en kvalifisert fødselshjelper tilstede, dersom hun ønsker det, for å ivareta kvinnens trygghet og redusere farene for komplikasjoner.
Hva har statsråden foretatt seg for å følge opp Stortingets enstemmige vedtak?

Les hele debatten