Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2009-2010)
Om å innfri målsettingene i Kunnskapsløftet og sikre norske elevers rett til tilpasset opplæring uavhengig av bosted
Oversendt regjeringen: 21.12.2009
Besvart: 04.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I en SSB gjennomgang høsten 2009 av internasjonale undersøkelser som omfatter norsk skole, forklares svake elevresultater med for lave krav og svak kultur for vurdering. Da Tidsbrukutvalget nylig overleverte sin innstilling, var hovedbudskapet fra utvalgslederen at den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen er ledelse, og at det er for lite ledelse på alle plan i norsk skole. Samtidig er det avdekket at en rekke kommuner har betydelige utfordringer når det gjelder oppfølging av kvaliteten i skolen og det pekes på manglende skolefaglig kompetanse som årsak til dette.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre norske elevers rett til tilpasset opplæring etter opplæringsloven uavhengig av bosted, og hvordan vil Regjeringen sikre at målsettingene i Kunnskapsløftet kan innfris for de elevene som går i skolen i dag?

Les hele debatten