Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 57 (2009-2010)
Om å sikre at fokus på energiomlegging ikke går på bekostning av fokus på energieffektivisering
Datert: 16.02.2010
Besvart: 23.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er generell politisk enighet om å satse på energieffektivisering. Dette kommer dog tidvis i konflikt med noen partiers ønske om energiomlegging fra strøm til alternative energibærere og/eller -kilder. For eksempel ønsker regjeringen storstilt satsing på fjernvarmeutbygging, samtidig som klimaforliket tilsier at passivhus skal være standarden fra 2020, hvor behov for tilført energi blir minimalt. I forslag til nye TEK-forskrifter ønsker man å fase ut elektrisitetsbruk, til tross for NVEs faglige innsigelser om at strøm basert på vann og vind både er rent og effektivt. Tilsvarende ser man i arbeidet med energimerkeordningen, hvor konflikten mellom strøm og biovarme skaper politiske utfordringer.
Er statsråden enig at hovedfokuset primært må være energieffektivisering, og hvordan vil statsråden sikre at fokus på energiomlegging ikke går på bekostning av fokus på energieffektivisering?

Les hele debatten