Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 80 (2009-2010)
Om hvordan man vil videreføre arbeidet med statushevende tiltak for førstegangstjenesten
Oversendt regjeringen: 19.03.2010
Besvart: 30.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Det er bred politisk enighet om at verneplikten skal videreføres. Førstegangstjenesten forblir hovedinstrumentet for avtjening av verneplikt. I St.prp. nr. 48 for 2007-2008 står det: "Regjeringen vil videreføre arbeidet med å heve statusen for dem som gjennomfører førstegangstjeneste". I avsnitt 8.5.2.1 nevnes tiltak for å nå dette målet. I Innst. S. nr. 318 for 2007-2008 fra forsvarskomiteen heter det: "Komiteen forutsetter at Regjeringen viderefører arbeidet med å gjøre førstegangstjenesten mer attraktiv for vernepliktige, gjennom økonomisk kompensasjon, fokus på en utviklende tjeneste og styrkede muligheter for karrierefremmende tiltak. Komiteen anser de statushevende tiltak som Regjeringen foreslår i proposisjonen som positive."
Hvordan har statsråden fulgt opp forslagene til statushevende tiltak, og hvordan skal man videreføre dette arbeidet?

Les hele debatten