Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 11 (2010-2011)
Om å legge til rette for at en større andel av godstransporten kan overføres fra vei til sjø av hensyn til miljø og sikkerhet på veiene
Oversendt regjeringen: 17.06.2010
Besvart: 21.10.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Av hensyn til miljø og sikkerhet på veiene må det legges til rette for at en større andel av godstransporten kan overføres fra vei til sjø. Særlig gjelder det innenlands godstransport. I Nasjonal transportplan 2010-2019 stadfestet regjeringen på nytt målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø. Målet har så langt vist seg vanskelig å realisere, noe som blant annet skyldes prisen på sjøtransport. Veitransporten over Svinesund har for eksempel økt kraftig de siste årene, mens utviklingen av sjøtransporten synes å ha vært stabil. Dette er ikke en ønsket utvikling. Sjøtransportens fordeler kan utnyttes bedre dersom det iverksettes mer omfattende tiltak enn det som ligger i planene i dag.
Hva er regjeringens strategi for å øke andelen sjøtransport på bekostning av vei, og ser regjeringen behovet for å tenke nytt slik at mer av godstransporten kan flyttes over fra vei til sjø?

Les hele debatten