Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2010-2011)
Om på hvilken måte man bygger opp kompetanse og kapasitet i helsevesenet i forhold til ivaretakelse av veteranene etter deres hjemkomst fra utenlandsoppdrag i krigsområder
Oversendt regjeringen: 21.06.2010
Besvart: 22.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det største offer borgere kan gjøre for fellesskapet er å være villige til å dra i utenlandsoppdrag i krigsområder på vegne av den norske stat. Det fortjener vår dypeste respekt. Statsråden har i sin tid som forsvarsminister vært sentral i arbeidet for å sette ivaretakelse av veteraner på dagsorden. Blant annet har Helse- og omsorgsdepartementet fått et utvidet ansvar for å følge opp veteranene fra og med ettårsdagen for deres hjemkomst. Tidligere har det vært gjort undersøkelser av hva slags kompetanse helsevesenet besitter om veteraner og senskader, og resultatet fra dette arbeidet er ikke særlig oppmuntrende.
På hvilken måte bidrar statsråden til å bygge opp kompetanse og kapasitet i det sivile helsevesenet i forhold til veteranivaretakelse, og kan statsråden redegjøre for hvilke planer regjeringen har på dette feltet i tiden som kommer?

Les hele debatten