Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2010-2011)
Oversendt regjeringen: 07.10.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Utvidelsen av pasientgrunnlaget for Akershus universitetssykehus, Ahus, fra Groruddalen, med nedleggelse av Aker universitetssykehus, skal etter planen skje i 2011. Denne prosessen har skapt uro og bekymring både i befolkningen i Oslo og Akershus og blant helsepersonell. Statsråden har tidligere uttalt at hun vil følge befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet og vurderinger av kapasitet og forsvarligheten av tilbudet. Statsråden har også uttalt at befolkningen i hovedstadsområdet, også i Groruddalen, skal være sikret et likeverdig og forsvarlig lokalsykehustilbud.
Hvordan vurderer statsråden kapasiteten og forsvarligheten i tilbudet ved Ahus for Groruddalen og Follos innbyggere så langt?