Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Interpellasjon nr. 110 (2010-2011)
Om hvorvidt barnets beste blir ivaretatt i utlendingssaker, med henvisning til at vi stadig ser eksempler på at innvandringsregulerende hensyn går foran i saker om utvisning
Datert: 24.03.2011
Besvart: 05.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): FNs komité for barnets rettigheter har flere ganger uttrykt bekymring over norsk utvisningspraksis, senest i sin rapport fra 29. januar 2010. I denne rapporten skriver FN at de er betenkt over at prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ikke gjelder alle områder som angår barn i Norge, som f.eks. i utlendingssaker. Barneombudet har også i lang tid vært bekymret for at innvandringsregulerende hensyn synes å bli vektlagt tungt i saker der den ene forelderen har brutt utlendingsloven. Oftest dreier bruddene på utlendingsloven seg om ulovlig opphold i riket. Stortinget har gitt signaler om at det skal legges stor vekt på barnets beste i saker om utvisning. Likevel ser vi stadig eksempler på at utlendingsmyndighetene lar innvandringsregulerende hensyn gå foran.
Mener statsråden at barnets beste blir ivaretatt på tilstrekkelig måte i utlendingssaker?

Les hele debatten