Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 130 (2010-2011)
Om å ta initiativ til nye tiltak for å bedre barnas rettssikkerhet i barnevernssaker og barnefordelingssaker
Datert: 13.05.2011
Besvart: 08.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Barnefordelingssaker og barnevernsaker har flere likhetstrekk. Ofte er det vanskelig å skille en sak om omsorgssvikt fra en sak om barnefordeling, slik også mindretallet i NOU 1998: 17 påpekte. Høyt konfliktnivå rammer barna, som kan utsettes for omsorgssvikt. Videre vet vi at saker om tabubelagte forhold som vold og incest, sjelden avgjøres strafferettslig. Mange ender i stedet som en barnefordelingssak. Det blir dermed svært viktig at aktørene, særlig dommerne, har god barnefaglig kompetanse og god kunnskap om vold og overgrep mot barn. Mange, inkludert Barneombudet, incestsentre, advokater og barnevernsarbeidere, har ytret ønske om systemendringer for å bedre barnas rettssikkerhet. FNs barnekomité anbefaler også nye tiltak fra Norges side. Det er bl.a. nødvendig å legge bedre til rette for at barn får uttrykke seg og bli hørt i alvorlige saker av denne typen.
Vil statsråden ta nye initiativer på dette området?

Les hele debatten