Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2011-2012)
Om kjønnsforskjeller i utdanningen, hvorfor jenter generelt gjør det bedre i målbare resultater helt fra barneskolen til universitets- og høyskolenivå, og hvilke tiltak som kan iverksettes
Oversendt regjeringen: 20.05.2011
Besvart: 21.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Resultater fra de nasjonale prøvene og PISA-undersøkelsen viser tydelige kjønnsforskjeller. Disse forskjellene kommer også til uttrykk i utdanningsvalg og på frafallsstatistikken. Innen høyere utdanning er kvinner i flertall. De produserer flere studiepoeng og har lavere strykprosent enn menn. Denne tendensen har vært tydelig gjennom flere år. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor kvinner og menn mestrer utdanningen så ulikt. Mye tyder på at kjønnsforskjellene vi ser allerede tidlig i skolen forsterkes gjennom utdanningsløpet. Jenter gjør det generelt bedre i målbare skoleresultater helt fra barneskolen, gjennom ungdomsskolen, inn i videregående opplæring og på universitets- og høyskolenivå.
Hvorfor er det slik, og hvilke tiltak kan iverksettes?

Les hele debatten