Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2011-2012)
Om å forsikre at målet om å ta om lag to tredeler av Norges totale reduksjon av klimagassutslipp nasjonalt vil ligge til grunn for tiltakene i klimameldingen som er varslet i 2012
Datert: 15.11.2011
Besvart: 10.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Klimaforliket fra 16. januar 2008 innebar ingen endring av målet om å redusere utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå. Forhandlingene og det etterfølgende forliket dreide seg om hvor stor andel av utslippskuttene som skal tas nasjonalt. Partene ble enige om at intervallet fra regjeringens klimamelding kunne utvides til 15-17 mill. tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007 når skog er inkludert. Dette innebærer at om lag to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt. Kristelig Folkeparti forventer at denne målsettingen ligger fast. I den senere tid har det kommet signaler fra sentralt regjeringshold om at den ikke gjør det.
Kan statsråden forsikre at 2/3-målsettingen (15-17 mill. tonn nasjonale utslippsreduksjoner) vil ligge til grunn for tiltakene i klimameldingen som er varslet i 2012?

Les hele debatten