Interpellasjon fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2011-2012)
Om å bidra til at endringene som ble innført 1.7.11 gjennom tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og et nytt sanksjonsregime, skjer som forutsatt, og at intensjonen i den forsterkede avtalen om inkluderende arbeidsliv nås på en best mulig måte
Datert: 09.12.2011
Besvart: 30.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk 24. februar 2010 en forsterket avtale om inkluderende arbeidsliv, IA. Med dette ble det avtalt en rekke nye tiltak for å få ned langtidssykefraværet, samtidig som det ble lagt opp til en gjennomgående sterkere oppfølging av IA-avtalen. Som viktig ledd i arbeidet ble det fra 1. juli i år innført tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og et nytt sanksjonsregime. Det har i den siste tid kommet signaler fra enkelte arbeidsgivere og sykmeldere om at endringene fra 1. juli ikke følges opp slik som forutsatt.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at de nødvendige endringene i sykefraværsoppfølgingen skjer og IA-intensjonen nås på en best mulig måte?

Les hele debatten