Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2011-2012)
Om å sikre at barnevernet går tidligere inn med bruk av hjelpetiltak i hjemmet, for å unngå flere akuttplasseringer og at barn tar skade av å leve for lenge under omsorgssvikt
Datert: 16.12.2011
Besvart: 09.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): En stadig større andel av omsorgsovertakelsene i barnevernet skjer akutt. I disse tilfellene har barnevernstjenesten vurdert at det er akutt fare for barnets liv og helse. Tall fra Sentralenheten for fylkesnemndene viser at det i 2010 ble behandlet 1 360 akuttplasseringer i fylkesnemndene, mot 961 planlagte omsorgsovertakelser. I flere saker ser en at barnevernet har forsøkt ulike hjelpetiltak uten at barnas omsorgssituasjon er blitt bedre. Det er grunn til å tro at dersom barnevernet hadde gått inn tidligere med tyngre hjelpetiltak, eller med begjæring om omsorgsovertakelse, kunne flere akuttplasseringer vært unngått. Undertegnede er bekymret for at mange barn tar stor skade av å leve for lenge under omsorgssvikt. Regjeringen har som målsetting at bruken av hjelpetiltak i hjemmet skal økes.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at økt bruk av hjelpetiltak i hjemmet ikke medfører flere akuttplasseringer?

Les hele debatten