Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2011-2012)
Om sikring av artsmangfoldet i Norge for kommende generasjoner, med henvisning til forpliktelsene Norge påtok seg da verdens land i 2010 ble enige om Nagoya-planen under konvensjonen om biologisk mangfold
Oversendt regjeringen: 21.12.2011
Besvart: 19.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Økosystemet som verdens artsmangfold utgjør, yter utallige og essensielle tjenester. Det er derfor avgjørende at vi forvalter det biologiske mangfoldet på en bærekraftig måte. Gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stanse utryddelsen av arter, og under denne konvensjonen ble verdens land i Nagoya i 2010 enige om en strategisk plan for å oppnå dette målet innen 2020. Aichi-målene er en plan bestående av tyve delmål. Mange av dem vil være krevende å innfri i Norge uten betydelig endring i dagens politikk.
Hvordan ser statsråden for seg at Nagoyaplanen skal oppfylles i Norge, hvilke dilemmaer ser han at vi møter i dette arbeidet, og hvilke tiltak og konkrete planer mener han må iverksettes for å innfri de forpliktelser som Norge påtok seg høsten 2010 og dermed sikre artsmangfoldet i Norge for kommende generasjoner?

Les hele debatten