Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 61 (2011-2012)
Om hva som kan gjøres for å styrke kvinneandelen i Forsvaret, da den forblir lav selv om det de siste ti årene har vært et erklært mål å øke den
Oversendt regjeringen: 25.01.2012
Besvart: 16.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Det har den siste tiårsperioden vært en erklært målsetting å øke kvinneandelen i Forsvaret. Det dreier seg både om andelen kvinner i førstegangstjeneste og blant befal. Flere strukturelle tiltak er gjennomført, hvorav det viktigste er sesjonsplikt for jenter. Likevel forblir prosentandelen kvinner lav hos begge grupper. Før menig innrykk i februar var andelen jenter i førstegangstjeneste 10,6 pst. og andelen befal 8,2 pst. I tillegg er i overkant av 2 pst. av lærlingene kvinner. Til sammen blir kvinneandelen 10,68 pst. Nye kvinner kommer inn, men det ser ut til at like mange slutter.
Hva kan gjøres for å styrke kvinneandelen i Forsvaret?

Les hele debatten