Interpellasjon fra Tove-Lise Torve (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 85 (2011-2012)
Om hvordan St.meld. 37 (2007-2008) er fulgt opp og implementert i kriminalomsorgen og hos de aktuelle samarbeidspartene
Oversendt regjeringen: 16.04.2012
Besvart: 10.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Tove-Lise Torve (A)

Spørsmål

Tove-Lise Torve (A): I 2008 la regjeringa fram St.meld. nr. 37 for 2007-2008 Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn. Stortingsmeldinga pekte ut en retning i kriminalomsorgen med hovedfokus på endringsarbeid, rehabilitering og tilbakeføring av de straffedømte til et liv uten kriminalitet etter endt soning. Meldinga ble meget godt mottatt, spesielt i kriminalomsorgen, men også i samfunnet for øvrig. Meldinga var og gjenstand for grundig politisk behandling i Stortinget.
Hvordan er meldinga fulgt opp og implementert i kriminalomsorgen og hos de aktuelle samarbeidspartene?

Les hele debatten