Interpellasjon fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2012-2013)
Om å vurdere en forpliktende plan for trafikksikkerhet i forbindelse med Nasjonal transportplan
Oversendt regjeringen: 07.12.2012
Besvart: 22.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det systematiske langtidsarbeidet med trafikksikkerhetsstatistikk har gitt noen viktige resultater hvor flere nå kjører innenfor fartsgrensene, flere bruker bilbelte og færre kjører i ruset tilstand. Dessverre ser vi likevel at ulykkestallene er altfor høye. Trafikksikkerhet er et samspill mellom tre krefter: vei, fører og kjøretøy. For å oppfylle nullvisjonens intensjoner er det viktig at også arbeidet med veien sikrer en standard som ikke setter trafikanters liv og helse i fare. Det er ingen tvil om at vårt samlede vegtransportsystem må tåle menneskelig svikt, så langt som mulig. Det er et faktum at dårlige veier forårsaker alvorlige ulykker. Manglende midtrekkverk gjør at ulykker får mer alvorlig utfall enn nødvendig. For å bøte på dette er det nødvendig med konkrete kriterier, og en forpliktende plan for dette.
Er dette noe statsråden vil vurdere i forbindelse med Nasjonal transportplan?

Les hele debatten