Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 64 (2012-2013)
Om å innføre en plattformnøytral lav momssats for mediene, da dagens ulike momssatser representerer en kraftig brems på den nødvendige omstillingen på medieområdet
Oversendt regjeringen: 12.02.2013
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Behovet for nye løsninger i mediepolitikken er åpenbart. Det viktigste virkemiddelet er i dag momsfritaket for mediene. Slettholm-utvalget reiste spørsmålet om innføring av en plattformnøytral lav momssats for mediene. Mediebedriftenes Landsforening har i ettertid anbefalt dette. Dagens ulike momssatser representerer en kraftig brems på den nødvendige omstillingen som i dag skjer på medieområdet. Slettholm-utvalgets innstilling er i liten grad fulgt opp. Hva momsspørsmålet angår, har statsråden ved noen anledninger henvist til at EU-reglene står i veien for endringer i momssystemet. Det er fra meget kvalifisert hold reist spørsmål om riktigheten av om EU-reglene virkelig setter bom for slike endringer, eventuelt hva som skal til for å få slike godkjent.
Avskriver statsråden moms som del av fremtidens virkemiddelapparat, og hvordan tenker statsråden eventuelt å kompensere for de skjevhetene som dermed kommer?

Les hele debatten