Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 77 (2012-2013)
Om muligheter for å forbedre funksjonshemmedes situasjon internasjonalt, bl.a. med henvisning til at rettighetene deres er lite integrert i norsk bistand
Datert: 18.03.2013
Besvart: 14.05.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Det er én milliard funksjonshemmede i verden, 82 pst. av dem lever under fattigdomsgrensen. De fleste går ikke på skole og har heller ikke tilgang på helsetjenester. Likevel er det lite oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt om behovet for å forsterke arbeidet rettet mot funksjonshemmede. En evaluering av norsk bistandsinnsats og feltarbeid i fire land gjort av Norad i 2012, viser at funksjonshemmedes rettigheter er lite integrert i norsk bistand generelt. De fleste land implementerer nå FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.
Hvilke muligheter ser statsråden for å forbedre funksjonshemmedes situasjon internasjonalt, og hva vil statsråden gjøre slik at funksjonshemmede kan bli en tydeligere målgruppe for norsk politikk internasjonalt?

Les hele debatten