Interpellasjon fra Karin Yrvin (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 80 (2012-2013)
Oversendt regjeringen: 04.04.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Byene er allerede den desidert største forbrukeren av energi og står for 80 prosent av alle utslipp av drivhusgasser i verden. I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene, som Oslo, klarer å redusere sine utslipp, vil det med andre ord utgjøre en stor forskjell, men også i de øvrige kommunene er det viktig å få ned utslippene. I klimaforliket er den viktige rollen til kommunene fremhevet.
Hva er kommunenes rolle i klimaarbeidet, og hvordan kan deres funksjon styrkes?