Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 88 (2012-2013)
Om tiltak for å sikre at kraft blir tatt i bruk til å erstatte fossil energi i Norge og Europa, med henvisning til ordningen med grønne sertifikater
Datert: 24.04.2013
Besvart: 21.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Grønne sertifikater skal bidra til 26,4 TWh ny fornybar energi i Norden innen 2020. Ordningen innebærer at staten griper inn på produsentsiden og pålegger forbrukerne å finansiere nye investeringer. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser, og innfri Norges forpliktelser i fornybardirektivet. Dette forutsetter konvertering fra fossil til fornybar energibruk og bygging av flere mellomlandsforbindelser. Årlig brukes det nærmere 180 TWh fossil energi til transport, industri og fyring i Norge. Statsråden har signalisert at forbrukssiden skal overlates til markedet, og vil ikke mene noe om hva kraften skal brukes til. Konsekvensen er at vi styrer mot et betydelig kraftoverskudd, lavere kraftpriser og redusert løfteevne for investeringer i kraftbransjen.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at kraften blir tatt i bruk til å erstatte fossil energi i Norge og Europa?

Les hele debatten