Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 8 (2013-2014)
Om hvorvidt det var statsrådens intensjon å øke skattebyrden for et stort antall enkeltmannsforetak - også utenfor landbrukssektoren - da arveavgiften ble fjernet, og om å gå igjennom hvordan de nye skattereglene slår ut også for denne gruppa
Oversendt regjeringen: 28.11.2013
Besvart: 07.01.2014 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): I Prop. 1 LS Tillegg 1 varsler regjeringen at arveavgiften fjernes med virkning fra 1. januar 2014. Samtidig innføres kontinuitetsprinsippet som hovedregel ved arv og gave. Finansministeren skriver i proposisjonen: "Dersom mottakeren selger hele eller deler av virksomheten umiddelbart etter arvefall/gave, medfører dette i mange tilfeller økt skattebelastning". Unntak fra kontinuitetsprinsippet gjøres for bolig, fritidsbolig, alminnelig gårdsbruk og skogbruk. Norges Bondelag har regnet ut at de endrede reglene allikevel vil føre til en gjennomsnittlig skatteskjerpelse på ca. en halv million kroner per gårdsbruk som følge av at avskrivningsgrunnlaget på gårdsbrukene ved generasjonsskifter reduseres kraftig. Som en del av budsjettbehandlingen i Stortinget ble regjeringen bedt om å gå igjennom skatteregelverket for bønder, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Men det er ved arve-/gaveoverføring av næringsvirksomhet og eiendommer som er gjenstand for gevinstbeskatning ved salg, at kontinuitetsprinsippet vil få størst betydning. Dette gjelder et stort antall enkeltmannsforetak, også utenfor landbrukssektoren.
Har det vært statsrådens intensjon å øke skattebyrden for disse da arveavgiften ble fjernet, og vil hun ta initiativ til å gå igjennom hvordan de nye skattereglene slår ut også for denne gruppa?

Les hele debatten