Interpellasjon fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 31 (2013-2014)
Om å sikre at hensynet til mennesker med funksjonshemning inkluderes og følges opp i vårt bistandsarbeid
Oversendt regjeringen: 14.02.2014
Besvart: 27.03.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Cirka én milliard mennesker i verden lever med en eller annen form for funksjonshemning. 82 pst. av disse lever under fattigdomsgrensen. 70 pst. bor i utviklingsland. Ifølge UNESCO mangler 9 av 10 funksjonshemmede i fattige land mulighet for skolegang og utdanning. De fleste har heller ikke tilgang på helsetjenester. Kvinnelige funksjonshemmede er mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn andre og er sårbare for menneske- og organhandel. Norge ratifiserte konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne i juni 2013. Dette forplikter.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at hensynet til mennesker med funksjonshemning inkluderes og følges opp i vårt bistandsarbeid?

Les hele debatten