Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2013-2014)
Om å avvikle ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år, og om oppfølging av ISFs rapport om levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere
Datert: 13.02.2014
Besvart: 08.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I 2009 ble ordningen om midlertidig eller begrenset oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år som søker asyl, innført. Slik tillatelse gis til barn mellom 16 og 18 år som norske myndigheter mener ikke har krav på beskyttelse, eller som ikke har omsorgspersoner som kan ta vare på dem i hjemlandet. Institutt for samfunnsforskning (ISF) sin undersøkelse fra 2013 "Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere", på oppdrag fra UDI, viser at barna opplever å være "i en tvangssituasjon med et usikkert eller uønsket utfall. Situasjonen går ut over helsen og mange utvikler både fysiske og psykiske helseproblemer. Selvskading er ikke uvanlig." Forskerne stiller spørsmål ved om prinsippet til barnets beste er tilstrekkelig lagt til grunn.
Hvordan vil statsråden følge opp anbefalingene fra ISF sin rapport, og vil statsråden avvikle ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år?

Les hele debatten