Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2013-2014)
Om å sikre at dommeravhør av barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, skjer innen den lovbestemte fristen, og å sikre ny forskrift og nasjonale retningslinjer for barnehusene
Datert: 24.02.2014
Besvart: 03.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Erfaringen fra Statens barnehus viser så langt at dommeravhør av barn ikke tas innen den lovfestede fristen, bl.a. fordi politiet ikke forbereder sakene raskt nok. Det kan medføre at barn husker mindre, og de kan bli utsatt for press eller påvirkning. Medisinsk undersøkelse blir heller ikke tatt før det har gått lang tid, og viktige bevis kan gå tapt. Ifølge forskning er tidlig innsats viktig, for å hindre at barn og unge utvikler alvorlige emosjonelle vansker og kognitive problemer. Justisdepartementet har nå til vurdering en forskrift om dommeravhør, som vil styrke barns rettssikkerhet, bidra til å styrke kvaliteten og få ned ventetiden. I dag mangler nasjonale retningslinjer for hvilket tilbud barna skal få på barnehusene.
Hvordan vil statsråden sikre at barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep blir avhørt innen den lovbestemte fristen, og vil han sikre ny forskrift og nasjonale retningslinjer for barnehusene?

Les hele debatten