Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2013-2014)
Om hvorvidt lovhjemlene er tilstrekkelige for å hindre personer fra Norge i å få krigserfaring i land som ikke anerkjenner folkeretten, noe som kan utgjøre en trussel i Norge
Oversendt regjeringen: 13.03.2014
Besvart: 24.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): 'I løpet av det siste året har flere ekstreme islamister fra Norge, gjennom deltakelse i kamp med militante grupper i utlandet, fått økt kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger. Enkelte av dem som returnerer fra slike opphold, vil representere en trussel mot norske interesser.' Det skriver PST i sin trusselvurdering. Stortinget skjerpet straffeloven § 147 mot terror. Enhver krigsdeltakelse, også når den ikke tar sikte på å utøve terror, senker terskelen for voldsbruk. Ved retur til Norge vil våpenkunnskap, sammen med lavere terskel for bruk, være en stor risiko, langt ut over et terrorscenario. I tillegg vil slike personer i noen miljøer få en status som kan bidra til ytterligere rekruttering.
Vurderer statsråden lovhjemlene som tilstrekkelige for å hindre personer i å få krigserfaring i land som ikke anerkjenner folkeretten, og som i et større bilde kan utgjøre en trussel i Norge?

Les hele debatten