Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2014-2015)
Om hvorvidt politi- og beredskapsarbeidet er basert på forskningsbasert kunnskap, og om tiltak for å heve forskningsomfanget i sektoren og for at kunnskapen tas i bruk i politiets praktiske arbeid
Datert: 10.09.2014
Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Forskningsbevilgningene til justis- og beredskapssektoren er betydelig lavere enn i de andre departementene både i absolutte tall og andel av budsjettet. I Politianalysen står det: "[...] den mer langsiktige innsatsen for å utvikle kunnskapsfronten innenfor politiets kjerneoppgaver er oppsiktsvekkende lav." Etter 22. juli har beredskapen i alle deler av samfunnet blitt analysert, og politiet står nå midt i krevende oppgaver etter evalueringer av etaten. Forskningsbasert kunnskap og kompetanse er avgjørende i dagens samfunn for å lykkes i å løse oppgavene, enten i privat eller offentlig sektor. Det gjelder også i politi- og beredskapsarbeidet.
Mener statsråden at vi baserer dette arbeidet på forskningsbasert kunnskap, hva har statsråden tenkt til å gjøre for å heve omfanget av forskning i denne sektoren, og hvordan vil han sørge for at kunnskapen tas i bruk i politiets praktiske arbeid?

Les hele debatten