Interpellasjon fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2014-2015)
Om tiltak for å øke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanninger og sikre flere elever tilbud om læreplass
Oversendt regjeringen: 24.11.2014
Besvart: 06.01.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Ifølge tall fra SSB vil det i 2030 være behov for 159 800 flere fagarbeidere i Norge, men det ser ut til å bli et stort underskudd på slik arbeidskraft. Utfordringen er at for få søker seg til yrkesfaglige utdanninger, og antallet søkere går ned. I tillegg er det et problem at for få fullfører løpet. Av elevkullet som startet i videregående opplæring i 2008, hadde kun 32 pst. av elevene oppnådd yrkeskompetanse etter fem år. Dette skyldes bl.a. mangel på læreplasser. Per 1. oktober i år hadde kun 58 pst. av søkerne godkjent lærekontrakt, og det er store ulikheter mellom fylkene. I samfunnskontrakten var målet 20 pst. flere læreplasser fra 2011 til ut 2015. Til nå har antallet økt med 2 pst. Dette er ikke nok for å møte fremtidens behov for arbeidskraft.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å øke rekrutteringen til yrkesfaglige utdanninger og sikre flere elever tilbud om læreplass?

Les hele debatten