Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 73 (2014-2015)
Om tiltak for at ny profesjonskompetanse, som musikkterapi, skal bli en integrert del av helsetjenestene, bl.a. innenfor psykisk helsevern og rusbehandling
Oversendt regjeringen: 11.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Musikkterapi har fått sterkeste grad av anbefaling i de nye nasjonale retningslinjene til Helsedirektoratet innen psykisk helsevern. Alt tyder på at det også blir anbefalt i kommende retningslinjer for rusbehandling. Det er i dag under 20 musikkterapistillinger i psykisk helsevern og bare en håndfull innen rusbehandling. I psykiatri- og rusomsorgen er det et stort behov for å ta i bruk ny kunnskap. De offentlig finansierte helsetjenester bygger på prinsippet om rettferdighet og likeverdighet i tilbudet. Det er bekymringsfullt at så få får tilbud om faglig anbefalt behandling basert på forskningsbasert kunnskap.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for at ny profesjonskompetanse, som musikkterapi, skal bli en integrert del av helsetjenestene og et tilbud til langt flere enn i dag?

Les hele debatten