Interpellasjon fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2015-2016)
Om tiltak for å øke valgdeltakelsen og oppslutningen om demokratiet
Oversendt regjeringen: 07.10.2015
Besvart: 20.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Valgdeltakelsen ved årets kommune- og fylkestingsvalg var på henholdsvis 60 og 55,8 prosent. Det er bekymringsfullt at oppslutningen om demokratiet og medbestemmelsen i Norge er så lav. Historisk sett var trenden tilknyttet valgdeltakelse økende fram til kommunestyrevalget i 1963, mens trenden har vært nedadgående fra og med valget i 1967 og fram til i dag. Den samme trenden gjelder også for stortingsvalgene, men den er riktignok ikke like sterk som for kommune- og fylkestingsvalgene. Valgdeltakelsen økte fram til stortingsvalget i 1965 mens den har vært dalende fra og med stortingsvalget 1969. Med unntak av noen oppturer har trenden i oppslutningen om valget vært nedadgående i mange tiår.
Hva mener statsråden bør gjøres for å snu den negative trenden og øke valgdeltakelsen og oppslutningen om demokratiet?

Les hele debatten