Interpellasjon fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2015-2016)
Om initiativ for å sikre bl.a. størst mulig åpenhet i kommunal forvaltning og at kommunene ikke begrenser ansattes ytringsfrihet ut over hva det er lovlig adgang til
Datert: 14.12.2015
Besvart: 12.01.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Åpenhet og innsyn er avgjørende for at folk skal bli informert og engasjert i offentlig virksomhet. Men vi hører ofte at mediene nektes innsyn og at informasjon ikke kommer ut - enten ved at dokumentinnsyn treneres eller at virksomheter er organisert på en måte som hindrer innsyn. Fritt Ords rapport Status for ytringsfriheten i Norge viser at ytringsfriheten for ansatte i offentlig sektor er under press. Det er store variasjoner mellom kommunene, men i sum representerer dette en demokratisk utfordring.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre størst mulig åpenhet i kommunal forvaltning, og sikre at offentlig informasjon gjøres lettere tilgjengelig, for å påse at kommunene overholder offentlighetslovens bestemmelse om at innsynskrav skal avgjøres "uten ugrunnet opphold", samt for å sikre at kommunene ikke begrenser ansattes ytringsfrihet ut over hva det er lovlig adgang til?

Les hele debatten