Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 36 (2015-2016)
Om kollektivt eide eller selskapseide autonome biler, med henvisning til dagens lovbestemmelser om bileiers objektive ansvar og til redusert behov for vegkapasitet pga. mer samkjøring i slike biler
Oversendt regjeringen: 27.04.2016
Besvart: 02.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Autonome biler, dvs. biler som kan kjøre uten å styres av mennesker, er allerede en realitet. I årene fremover vil en rekke slike modeller komme på markedet, også flere helelektriske modeller. Dette åpner for billigere bildelingsløsninger, mer samkjøring, at færre vil ha behov for å eie egen bil, mindre behov for parkeringsplasser, lavere klimautslipp, færre ulykker og mindre behov for veikapasitet inn mot byene. Dagens veglovgivning inneholder allerede bestemmelser om bileiers objektive ansvar.
Er dagens regelverk tilpasset en stor bilpark av kollektivt eide eller selskapseide autonome biler, og hva gjør statsråden for å sikre at arbeidet med ny nasjonal transportplan tar inn over seg det reduserte behovet for veikapasitet som følge av en økt andel samkjøring i selvkjørende biler?

Les hele debatten